vedení účetnictví,mezd a daňové evidence


 

Pro živnostníky a ostatní fyzické osoby nabízím vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) včetně zpracování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.

Vedení daňové evidence:

  • vedení daňové evidence v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
  • vedení a tisk souvisejících účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů, aj.)
  • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek, aj.
  • vedení záznamní povinnosti k DPH (pro plátce DPH)
  • kontrola úhrad pohledávek a závazků
  • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
  • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti
  • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace
  • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
  • vypracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
  • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem

Daňová přiznání:

  • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů, k dani silniční
    a k DPH v zákonných termínech