vedení účetnictví,mezd a daňové evidence


 

Pro společenství vlastníků jednotek a ostatní majitele bytových domů, kteří si technickou část správy domu a finanční operace vykonávají sami a mají tak 100% kontrolu nad svým hospodařením, nabízím komplexní účetní a ekonomický servis.

Účetní služby pro společenství vlastníků jednotek:

Vedení účetnictví:

 • vedení účetnictví v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení a tisk souvisejících účetních knih (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, pokladní kniha, knihy pohledávek a závazků, soupisy ostatních účetních dokladů, evidence majetku, aj.)
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
 • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

Ekonomická správa:

 • vyhotovení měsíčních předpisů nájemného (zálohy na dodávky, služby a ostatní pravidelné platby spojené s užíváním bytu a společných prostor) včetně jejich aktualizace při změnách
 • sledování platební kázně, přehledy dlužníků nájemného
 • zajištění komunikace s inkasním střediskem pro platby nájemného prostřednictvím SIPO
 • vypracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu pro jednotlivé nájemníky (vlastníky)
 • vypracování přehledu o zdanitelných příjmech z titulu spoluvlastnictví pro členy SVJ
 • vypracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok